Στρατιωτικές σχολές 2018

 

Χρονοδιάγραμμα  ενεργειών  υποψηφίων

α. Υποβολή  Αίτησης – ∆ικαιολογητικών  έως  Πέµπτη  10  Μαι  2018  (Ηµεροµηνία  σφραγίδας  ταχυδροµικής  υπηρεσίας).

β. Έκδοση  Κατάστασης  Υποψηφίων  µε  Ελλιπή  ∆ικαιολογητικά  έως  Παρασκευή  25  Μαι  2018.

γ. Υποβολή  Ελλιπών  ∆ικαιολογητικών  έως  Τρίτη  5  Ιουν  2018  (Ηµεροµηνία  σφραγίδας  ταχυδροµικής  υπηρεσίας).

δ. Έκδοση  τελικής  κατάστασης  δεκτών  υποψηφίων  για  συµµετοχή  στις  ΠΚΕ  καθώς  και  προγράµµατος  διεξαγωγής  των  ΠΚΕ  (τόπος–χρόνος):  Παρασκευή  15  Ιουν  2018.

Αναλυτικα…