Προκήρυξη Πυροσβεστικής 2018

 

Δημοσιεύθηκε  από  το  Αρχηγείο  Πυροσβεστικού  Σώματος  η  Προκήρυξη  Διαγωνισμού  για  την  εισαγωγή στις  Σχολές  Ανθυποπυραγών  και  Πυροσβεστών  της  Πυροσβεστικής  Ακαδημίας, το  ακαδημαϊκό  έτος  2018 – 2019

Ηλεκτρονική  υποβολή  αίτησης  από  Δευτέρα  18  Ιουνίου  2018  έως  και  την  Δευτέρα  25  Ιουνίου  2018

Ο  αριθμός  θέσεων  των  υποψηφίων  που  θα  εισαχθούν  στη  Σχολή  Ανθυποπυραγών  (Αξιωματικών)  και στη  Σχολή  Πυροσβεστών  της  Πυροσβεστικής  Ακαδημίας  θα  καθοριστεί  με  νέα  συμπληρωματική  προκήρυξη.