ΜΑΘΗΜΑΘΕΜΑΤΑΛΥΣΕΙΣ
Νέα Ελληνικά
Αρχαία (ανθρ. σπουδών)
Μαθηματικά (θετικών–πληροφ.&οικονομικών σπουδών)
Ιστορία
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Φυσική
Χημεία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Λατινικά
Βιολογία (γενικής παιδείας)
Βιολογία (θετικών σπουδών)